ประยุท ธ์ลุ ยเชียงราย กลุ่มรา ษฎ รชู 3 นิ้ ว

ประยุท ธ์ลุ ยเชียงราย กลุ่มรา ษฎ รชู 3 นิ้ ว ความเคลื่อ นไห วของกลุ่ มเห็ นต่า งฯ ทำกิจกรร มแสด งออ กเชิ งสั ญลั กษณ์ ในห้วง นายกรั ฐมนต รีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.เชียงราย

เมื่อ 21 ธ.ค. 65 เวลา 1400 กลุ่มรา ษฎ รเชียงราย จำนวน 4 คน นำโดยนายสราวุทธิ์ กุลมธุรพจน์, น.ส.กาญจนา วรรณรัตน์, นายสรวุทธิ์ กุลมธุรพจน์และ นายอาคม แลเฉอ ะ ได้เดินทางด้วยรถ จยย. จำนวน 3 คัน

เดินทางจากพื้นที่ อ.เมือง เชียงราย ไปยัง พื้นที่ อ.แม่สายฯ บริเวณสามแยก อบต.โป่งผา อ.แม่สายฯ

และได้ทำกิจกรร มแสด งออ กเชิ งสั ญลั กษณ์ต่อ ขบว นรถยนต์นายกรั ฐมนตรีและคณะฯ ด้วยการชู 3 นิ้ ว พร้อมตะโก นคำหยา บคา ย ต่อขบวนรถยนต์ฯ

ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 นาที ในการทำกิจกรร ม และจะมีการทำกิจกรร มอีกครั้ง (ยังไม่ระบุสถานที่)

สำหรับความเคลื่อ นไห วของกลุ่มรา ษฎ รเชียงราย จะมีความคืบหน้าอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้ในบทความข่าวต่อไปค่ะ

อ่านต่อ