ก้าวไกลนครพนม เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง รอบ 9ปี

ก้าวไกลนครพนม เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง รอบ 9ปี ความเคลื่อนไหวกลุ่มแกนนำพรรคก้าวไกลในพื้นที่ดังนี้ เมื่อ 17 ก.ค.65 เวลา 1330-1600 กลุ่มแกนนำพรรคก้าวไกลสาขา จว.น.พ.

นำโดย นายวุฒิพงษ์ มีบุญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จว.น.พ. พรรคก้าวไกล ที่อยู่เลขที่ 18 บ้านหนองโพธ์ หมู่ 4 ต.หนองโพธิ์ อ.วังยางฯ จัดประชุมเขตเข็มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมกับสมาชิกพรรคก้าวไกล จว.น.พ. เขตเลือกตั้งที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านส้มป่อย หมู่ 6 ต.หนองสังข์ อ.นาแกฯ โดยใช้งบพัฒนาการเมืองของ กกต. มี จนท.กกต.จว.น.พ. เข้าสังเกตการณ์ จำนวน 2 คน และมีสมาชิกพรรคก้าวไกล จว.น.พ. เข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน จากในพื้นที่ มีแกนนำสำคัญที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล จว.ม.ห.

นายวุฒิพงษ์ มีบุญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จว.น.พ. พรรคก้าวไกล

นายพิศาล บุพศิริ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จว.น.พ. พรรคอนาคตใหม่

นายวีระชน นามประกาย ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จว.ส.น. พรรคก้าวไกล

นายอภิชิต ถาบุตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 จว.ส.น. พรรคก้าวไกล

นายยม โถนารัตน์ (ส.ภูเก็ต)แกนนำสมาชิกพรรคก้าวไกล อ.นาแกฯ/แกนนำ ผรท.อ.นาแกฯ

สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

นายองค์การฯ กล่าวถึงนโยบายพรรคว่า พรรคก้าวไกล ยืนยันหลักการประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุด การใช้อำนาจรัฐต้องสัมพันธ์ยึดโยงกับประชาชน การดำเนินกิจกรรมของพรรคยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมประชาธิปไตยภายในพรรคพร้อมไปกับประสิทธิภาพในการทำงาน และพรรคก้าวไกลยังคงมุ่งมั่นที่จะเสนอนโยบายที่ก้าวหน้า สร้างการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ทลายการผูกขาดทางเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทุน ทรัพยากร และสวัสดิการ

นายพิศาลฯ กล่าวเรื่องการกระจ่ายอำนาจสู่ท้องถิ่นว่า รัฐจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น

ทำไมชนบทจึงไม่เจริญงบประประมาณที่ได้รับการอุดหนุดจากภาครัฐน้อย ต้องนำเสนองบประมาณให้ส่วนกลางเป็นผู้อนุมัติลงมายังท้องถิ่นถึงจะได้พัฒนา ที่ผ่านมารัฐบาลให้ท้องถิ่นเขียนแผนพัฒนาชนบท แต่ให้งบประมาณน้อยมากไม่พอต่อความต้องการ แต่กลับเอางบประมาณส่วนใหญ่ไปพัฒนาชุมชนเมืองที่มีความเจริญอยู่แล้ว พรรคก้าวไกล ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น จึงรณรงค์ให้ประชาชน เข้าร่วมลงชื่อปลดล็อคท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรคฯ

เวลา 1600 ยุติการประชุมฯ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านต่อ