กกต.ชุมพร อบรม ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จว.ช.พ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

กกต.ชุมพร อบรม ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จว.ช.พ. แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 09.00 – 11.30 น. สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.จว.ช.พ.เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จว.ช.พ. เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 คน ได้แก่

1) นายอิสรพงษ์ มากอำไพ (ตาร์ท) พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1

2) ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ (ชาย) พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 2

3) นายวรพล อนันตศักดิ์ (โอ๊ต) พรรคก้าวไกล หมายเลข 3

4) พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ (ผู้กำกับหนุ่ย) พรรคกล้า หมายเลข 5

และไม่มาร่วมอบรม 1 คน นายเชาวลิต อาจหาญ (ทนายแดง) พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4

มีผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน ที่ห้องทับทิม โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร มีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร/ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นประธาน

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จว.ช.พ.เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยเน้นย้ำให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง การหาเสียง และข้อห้ามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายต่อไป

กกต.ชุมพร อบรม ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จว.ช.พ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านต่อ