จั บต่างด้า วนครปฐม สกั ดโควิ ดคลัสเตอร์ใหญ่

จับต่างด้าวนครปฐม สกัดโควิดคลัสเตอร์ใหญ่ เมื่อ 11 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่พลเรือน ท หา s และตำsวจ เข้าร่วมบูรณาการกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปรา ບปรา มการค้ າ ມนุษ ย์และแรงงานต่า งด้า วผิ ດก ฏหม าย ชุดที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส นธิ กำลั งเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

สวนกล้วยไม้ ที่อยู่ 65/3 หมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ประเภทกิจการ ทำสวนกล้วยไม่ส่งออก ตรวจสอบพบ แรงงาน ไทย จำนวน 1 คน (ช. 1 คน) แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าจำนวน 11 คน ( ช. 5 คน, ญ. 6 คน ) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน 6 คน ( ช. 3 คน , ญ.3 คน )

พบการกระทำความผิ ດ ดังนี้ นาย สุทธิเกียรติ  สุทธิพงษ์คูณ ที่อยู่ 65/3 หมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม  เจ้าของสวนกล้วยไม้ กระทำความผิ ด รับคนต่า งด้า วที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน ( ม.81 ) ช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่า งด้า วเข้ามาและอยู่ในราชอ าณ าจัก รไท ยโดยไม่ได้รับอนุญา ต เพื่อให้พ้นจากการจับกุ ม ( ม.64 )

แรงงานต่า งด้า ว จำนวน 17 คน กระทำความผิ ດ เป็นคนต่า งด้า วทำงานโดยไม่มีใบอ นุญา ตทำงาน (ม.8 ) เป็นคนต่างด้า วเข้ามาและอยู่ในรา ชอา ณาจัก รไท ยโดยไม่ได้รับอนุญา ต ( ม.9 ) จนท.นำตัวทั้งหมด ส่ง พงส.สภ.เมือง นครปฐม ดำเนินค ดี ต่อไป

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *